Biên bản Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022 – 2023 (4 mẫu)

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Bien ban hoi nghi can bo cong nhan vien chuc 2021 3 mau bien ban hoi nghi chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

ĐƠN VỊ………..

TỔ (PHÒNG, KHOA)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCTỔ (PHÒNG, KHOA) : ………………………………

NĂM/ NĂM HỌC 20…… – 20……

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, vào lúc …. giờ …….

Tại phòng:…………… tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tổ (Phòng/Khoa): ………………………………………………………………

Với sự hiện diện của: ………… / …………… người;

Vắng mặt: ……… người, gồm:

1) Ông (Bà): ……………………………, lý do: ……………………………

2) ………………………………………………………………………………………

Tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cấp tổ năm/ năm học 20….- 20…., dưới sự chủ trì của Ông (Bà): …………………………, Chức vụ:……………………………

Tới dự Hội nghị còn có đại diện của đơn vị gồm :

1) Ông (Bà): ……………………………, Chức vụ : …………………………

2) ………………………………………………………………………………………..

Hội nghị đã chỉ định của Ông (Bà): …………………… làm Thư ký hội nghị.

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1- Ông (Bà) chủ trì báo cáo lần lượt từng nội dung của các văn bản dự thảo do Chính quyền và Công đoàn đơn vị chuẩn bị để cán bộ, công chức, viên chức, lao động thảo luận, đóng góp ý kiến và tham gia hiến kế các biện pháp thực hiện. Các bản dự thảo gồm:

Xem thêm:  Tâm sự của người cha với con trong bài thơ Nói với ... - Hoc360.net

– Dự thảo Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm học/năm qua

– Dự thảo Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học/năm qua và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

– Dự thảo Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học/năm;

– Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm/ năm học mới;

– Dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học/năm qua và nội dung phong trào thi đua,tiêu chuẩn thi đua năm/ năm học mới;

– Báo cáo công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;

– Báo cáo công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Báo cáo công khai tài chính và quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 20…;

– Dự thảo nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung;

– Dự thảo nội dung Quy chế dân chủ cơ sở hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung;

– Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm/ năm học/ nhiệm kỳ và chương trình công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm/ năm học/ nhiệm kỳ tiếp theo.

Xem thêm:  Phân tích bài Cây tre Việt Nam - Văn 6 (6 mẫu) - Download.vn

– Dự kiến nhân sự bầu hoặc bầu bổ sung thành viên Ban Thanh tra nhân dân (nếu có);

– Nội dung khác ………………………………………………

2- Hội nghị thảo luận: (ghi cụ thể ý kiến từng người về nội dung tham gia, biện pháp, kiến nghị)

……………………………………………………………………………………………..

3- Ông (Bà) chủ trì tổng hợp các ý kiến đóng góp của hội nghị:

……………………………………………………………………………………………..

4- Ông (Bà) chủ trì báo cáo về các tiêu chuẩn, cơ cấu, dự kiến số lượng Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị nếu đã hết nhiệm kỳ hoặc bị khuyết (theo hướng dẫn của BCH CĐCS) và đề nghị Hội nghị cho ý kiến để giới thiệu đề cử nhân sự ứng cử Ban TTND nhiệm kỳ mới.

5- Hội nghị đã thảo luận và nhất trí đề cử các Ông (Bà) có tên sau vào danh sách ứng cử viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 20… – 20…. gồm (danh sách đính kèm):

1) Ông (Bà): ……………………………, Tổ : …………………………

2) Ông (Bà): ……………………………, Tổ : …………………………

3) ……

6- Hội nghị cũng đã thảo luận và đề cử nhân sự vào Ban bầu cử để bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 20… – 20…. trong Hội nghị CB, CC, VC đơn vị gồm (danh sách đính kèm):

1) Ông (Bà): ……………………………, Tổ : …………………………

2) Ông (Bà): ……………………………, Tổ : …………………………

3) ……

7- Trên cơ sở đã thảo luận về phương hướng nhiệm vụ và các tiêu chuẩn thi đua trong năm/ năm học mới, Ông (Bà) chủ trì đã hướng dẫn đơn vị cùng thảo luận và xây dựng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của Tổ (Phòng, Khoa) trong năm/ năm học mới. Sau đó, tập thể đã nhất trí đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể gởi Hội đồng Thi đua đơn vị (Bản đăng ký thi đua kèm theo):

Xem thêm:  Dàn ý Đại cáo bình Ngô chi tiết (7 Mẫu) - Văn 10 - Download.vn

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM/ NĂM HỌC 20… – 20…

TỔ ……………….

8– Trước khi kết thúc, Hội nghị đã nghe Thư ký đọc lại toàn văn biên bản hội nghị và các văn bản kèm theo. Hội nghị đã biểu quyết …/… người (tỉ lệ … %) thông qua biên bản.

Hội nghị bế mạc lúc : …………giờ ………… cùng ngày.

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Danh hiệu thi đua đăng ký

Ghi chú

LĐTT

CSTĐ

cơ sở

CSTĐ

TP

Danh hiệu khác

1

2

CHỦ TRÌ

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.