Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Tong hop y kien nhan xet cua chi uy noi cu tru doi voi dang vien du bi chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Để được kết nạp vào Đảng, công dân phải trải qua quá trình làm Đảng viên dự bị. Trong thời gian này, tổ chức đoàn thể quản lý tiến hành theo dõi, đánh giá tiêu chuẩn đáp ứng của công dân. Thông qua các ý kiến nhận xét này làm cơ sở tiến hành kết nạp hoặc không đối với Đảng viên dự bị. Do đó mà các ý kiến nhận xét phải được triển khai dưới dạng văn bản, có giá trị thể hiện thống nhất, khách quan nhất. Cùng tìm hiểu các nội dung, hình thức cần đảm bảo trong nhận xét được các cơ quan, đoàn thể đưa ra đối với Đảng viên dự bị.

Căn cứ pháp lý: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Đảng viên dự bị là gì?

Đảng cộng sản Việt nam là tổ chức thực hiện hoạt động lãnh đạo nhân dân ta. Do đó, các thành viên của tổ chức Đảng cũng phải ưu tú, đáp ứng các tiêu chuẩn và kinh nghiệm, năng lực cơ bản. Trước khi được kết nạp để đứng trong hàng ngũ Đảng, công dân phải trải qua giai đoạn dự bị.

Theo quy định của điều lệ đảng thì người xin vào đảng sẽ phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. Đây là thời gian để công dân chứng minh năng lực, đáp ứng các tiêu chuẩn được đưa ra đối với Đảng viên. Thời gian này tính từ ngày chi bộ ký quyết định đảng viên dự bị cho người đó.

Tổ chức đoàn thể thực hiện việc giám sát, phân công nhiệm vụ và đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của Đảng viên dự bị. Ngoài ra cần quan tâm đến các tiêu chuẩn theo quy định để được đứng vào hàng ngũ Đảng.

Trong quá trình là đảng viên dự bị thì ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị là rất cần thiết. Qua đó phản ánh kết quả theo dõi, đánh giá năng lực, phẩm chất, các tiêu chí đáp ứng của một Đảng viên. Đây cũng chính là một cơ sở để xem xét chuyển đảng viên chính thức.

Xem thêm:  Vì sao Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở nước

Các ý kiến nhận xét được trình bày bằng văn bản, dưới dạng mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét.

Xem thêm: Học cảm tình Đảng sau bao lâu được làm hồ sơ kết nạp Đảng viên?

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

Đảng viên dự bị tiếng Anh là Reserve member.

Tổ chức đoàn thể tiếng Anh là Mass organization.

Xem thêm: Xử lý trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3

3. Mẫu bản nhận xét:

Nội dung cơ bản của mẫu nhận xét đối với đảng viên dự bị như sau:

ĐẢNG BỘ:………..

CHI BỘ:……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày …..tháng….năm 20……

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị:

………

Kính gửi:

– Chi bộ: ………

– Đảng uỷ:……..

Tôi là:…………

Đang sinh hoạt tại chi bộ: ………

Ngày tháng năm 20 … . tôi được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị là ………. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau.:

Ưu điểm: Về tư tưởng chính trị:

– Đồng chí ………………….. luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Số đồng chí đại trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng

Xem thêm:  Quy định quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực

viên dự bị …….. trở thành đảng viên chính thức là ……. đồng chí, trong tổng số …….. đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ……. %).

Số không tán thành ……. đồng chí (chiếm ………..%) với lý do: ………

T/M CHI UỶ

BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ, tên)

Xem thêm: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

4. Bản nhận xét Đảng viên dự bị là gì?

Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị là mẫu văn bản. Qua đó mang đến kết quả đánh giá công tác dự bị, thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công. Giúp các Đảng viên dự bị tự đánh giá quá trình sinh hoạt Đảng sau một thời gian phấn đấu để được xét kết nạp chính thức vào Đảng. Và mang đến cơ sở thực tế cho hoạt động, nhiệm vụ của Đảng viên.

Mẫu kiểm điểm đảng viên dự bị do các Đảng viên dự bị tự lập lên. Đòi hỏi phải nêu rõ thông tin về bản thân, ngày kết nạp Đảng, nơi kết nạp và sinh hoạt hiện tại. Được viết để gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng viên dự bị đang tham gia hoạt động.

Nội dung thông tin của mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị bao gồm các thông tin về:

Các thông tin của người có trách nhiệm, quyền hạn trong cơ quan đoàn thể. Đây là chủ thể tiến hành theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác của Đảng viên dự bị.

Quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của Đảng Viên. Đây là các căn cứ được nhận xét, đúc rút trong hoạt động giám sát, kiểm tra và theo dõi Đảng viên dự bị.

Trình bày cụ thể các nhận xét về chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Như trong ưu điểm, khuyết điểm, các nhận thức, thái độ và tư tưởng.

Xem thêm: Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Đảng viên?

5. Cách viết mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị:

Việc đầu tiên bạn phải ghi các tiêu ngữ, tiêu đề cần thiết cho một bản nhận xét. Đây là mục cần trình bày trong hình thức của một văn bản hành chính.

Xem thêm:  Tổng hợp lời ngỏ báo tường 20/11 hay nhất - Thủ thuật

Tên văn bản: Đây là nhận xét được thực hiện bởi cơ quan, đoàn thể. Do vậy ý kiến nhận xét phải được tập thể có thẩm quyền đồng ý, kết luận. Tên văn bản có thể là: TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT.

Cung cấp các thông tin liên quan đến tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên dự bị. Các thông tin hoạt động của chi bộ, nơi tiến hành quản lý, phân công và giám sát thực hiện nhiệm vụ của họ.

– Cung cấp các thông tin liên quan đến Đảng viên dự bị:

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngày kết nạp Đảng Chi bộ đang sinh hoạt. Trình bày thông tin cá nhân cũng như các thông tin liênq quan đến hoạt động của họ trong Tổ chức Đảng. Cùng với cơ sở thực hiện quản lý họ.

+ Chi bộ phân công theo dõi và giúp đỡ người dự bị trước khi người đang được nhận xét thành Đảng viên chính thức.

Nội dung nhận xét trong mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị:

Đây chính là phần nhận xét của cơ quan đoàn thể. Triển khai các nhận xét về ưu khuyết điểm. Thể hiện trong tư tưởng, trong phẩm chất đạo đức, chính trị,… Từ đó làm rõ các quan điểm trên căn cứ đánh giá Đảng viên dự bị ở các mặt khác nhau trong yêu cầu kết nạp Đảng.

Căn cứ vào nhận xét của người theo dõi để xem xét người Đảng viên dự bị này có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng hay chưa.

Ngoài nhận xét của cơ quan đoàn thể, còn có bản kỷ luật do Đảng viên dự bị tự viết. Qua các văn bản này mang đến khách quan, đảm bảo đánh giá tiêu chuẩn của công dân trước khi đứng trong hàng ngũ Đảng.

Bí thư sẽ thay mặt để ký vào nhận xét ý kiến đối với Đảng viên dự bị. Đây là căn cứ hiệu quả, có ý nghĩa đánh giá tốt trong sự phù hợp của đối tượng khi kết nạp vào Đảng.

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.