Đề án nhân sự Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022 – 2025 (3 Mẫu)

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Mau de an nhan su dai hoi chi bo dang bo moi nhat chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

ĐẢNG BỘ ……………………..

CẤP ỦY………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …… ĐA/………ngày … tháng….. năm 20….

ĐỀ ÁNNhân sự ……………………nhiệm kỳ 20….-20…. (20….- 20….)

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 116-HD/ĐU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy ………. về công tác nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cấp ủy ………………………………………………………… xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 20…. – 20…. (20….-20….) như sau:

1. Tiêu chuẩn:

a. Tiêu chuẩn chung

– Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Xem thêm:  Cộng Hưởng Schumann Là Gì - Nó Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến

– Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích, kết quả công tác nổi trội ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tiễn; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

– Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự).

Xem thêm:  19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW năm

b. Tiêu chuẩn cụ thể

– Về trình độ chuyên môn tốt nghiệp ……………… trở lên

– Về Lý luận chính trị trình độ ………………………. trở lên

– Các tiêu chuẩn khác (theo yêu cầu của từng ngành, lĩnh vực cụ thể)

…………………………………………………………

2. Về số lượng cấp ủy viên, ban thường vụ (nếu có), phó bí thư.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, cấp ủy dự kiến số lượng:

– Cấp uỷ viên là ………… đồng chí.

Cấp ủy chuẩn bị danh sách giới thiệu với đại hội là ………. đồng chí.

Đại hội ứng cử, đề cử thêm (nếu có) tối đa là ……………. đồng chí.

– Ban Thường vụ cấp uỷ (nếu có) là ………… đồng chí.

Cấp ủy chuẩn bị danh sách là ………. đồng chí.

Hội nghị cấp ủy lần 1 ứng cử, đề cử thêm (nếu có) tối đa là …….. đồng chí.

– Phó bí thư cấp uỷ là ………… đồng chí.

Cấp ủy chuẩn bị danh sách là ………. đồng chí.

3. Về độ tuổi:

Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ; Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ ½ nhiệm kỳ trở lên.

Phấn đấu độ tuổi có cơ cấu: dưới 40 tuổi là ……. đồng chí, từ 40 – 50 tuổi là ….. đồng chí, trên 50 tuổi là ………. đồng chí.

Xem thêm:  File IGS là gì? Cách mở và chuyển đổi file IGS sang PDF, STL đơn

4. Về cơ cấu.

– Trên cơ sở tiêu chuẩn cấp uỷ viên, Chi uỷ cần có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ; cụ thể:

+ Lãnh đạo đơn vị ………. đồng chí.

+ Lãnh đạo đoàn thể …….. đồng chí.

+ Cơ cấu tổ chức đảng trực thuộc (nếu có)

+ Cơ cấu nữ là …….. đồng chí.

– Cấp ủy khóa mới đổi mới không dưới 1/3 so với thời điểm đầu khóa cũ.

– Về nhân sự Bí thư cấp ủy: Thực hiện nhất quán chủ trương bí thư cấp ủy là cấp trưởng cơ quan, đơn vị; trường hợp cấp trưởng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh bí thư thì cơ cấu cấp phó cơ quan, đơn vị.

– Nhân sự Phó bí thư cấp ủy: ………

(Kèm theo Danh sách trích ngang các đ/c do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị)

CẤP UỶ NHIỆM KỲ 20….-20…. (20….-20….)

Lưu ý: với cấp Đảng bộ có lập Ban Thường vụ thì xây dựng 03 đề án:

(1) đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ;

(2) đề án nhân sự Ban Thường vụ;

(3) đề án nhân sự Bí thư và Phó bí thư.

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.