Về bản chất của giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản việt Nam

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Bản chất của giai cấp công nhân là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Với nhận thức sáng suốt và sâu sắc rằng: Chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình, đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công, Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu để sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Người luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng lớn mạnh về mọi mặt. Nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chăm lo cho công tác xây dựng Đảng rất phong phú. Về bản chất giai cấp công nhân của Đảng, được Người nêu lên rõ nét, nhất quán thể hiện sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin về Đảng Cộng sản trong điều kiện Việt Nam

Trước hết, Người khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Trong “Điều lệ tóm tắt” của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Hội nghị hợp nhất 3 đảng năm 1930 đã nêu: Đảng là đội tiên phong của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng.

Đại hội II của Đảng năm 1951 đã khẳng định “Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân của Đảng tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam”.[1]

Đại hội II kết luận: Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, nói cách khác, Đảng Lao động Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Về bản chất, Đảng Lao động Việt Nam mang bản chất công nhân, là đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp công nhân, vì Đảng Lao động Việt Nam có đủ những tính chất căn bản của một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân:

  1. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng;
  2. Đảng lấy dân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức;
  3. Đảng lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm về Đảng (tại Bài nói chuyện tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tâp họp vào tháng 1 năm 1965): Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, Đảng ta đã biết vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh nước ta một cách sáng tạo để nêu ra đường lối, chính sách đúng đắn, đảm bảo cho cách mạng phát triển thắng lợi. Cán bộ, đảng viên ta nói chung là những người cộng sản chân chính, trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân và được dân mến, dân tin.

Xem thêm:  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình cho trẻ em đầy đủ nhất

Trong tác phẩm; “Đạo đức cách mạng” Người viết: “Để giành thắng lợi, cách mạng nhất định phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì nó là giai cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật nhất và tổ chức chặt chẽ nhất. Mà Đảng vô sản là bộ tham mưu của giai cấp công nhân. Cách mạng ở Liên Xô và ở các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa đã chứng thực điều đó, không ai chối cãi được”.[2]

Trong tác phẩm “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích những nhân tố đưa đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Người viết: “Ngay từ lúc đầu, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng dân tộc dân chủ, lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Trong lúc đó giai cấp tư sản non yếu chỉ mong thoả hiệp với đế quốc để tìm một lối sống. Các tầng lớp tiểu tư sản tuy là sôi nổi, nhưng tư tưởng bế tắc, không có đường ra. Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam”.[3]

Từ đó đến nay, qua mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn không ngừng xây dựng bản chất công nhân của Đảng ngày càng cụ thể, càng sâu sắc cả về mặt lý luận và cả trên thực tế.

Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội lần thứ VII của Đảng năm 1981 đã nêu: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa”[4]

Tư tưởng đó tiếp tục được Đại hội lần thứ VIII, IX khẳng định và phát triển. Đại hội đại biểu toàn quóc lần thứ X của Đảng bổ sung “Mục đích của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”[5]

Xem thêm:  GHA là gì trên facebook? Tại sao GHA lại HOT đến vậy?

Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, về lợi ích, Đảng đại diện cho lợi ích của giai cấp và của dân tộc.

Nói bản chất công nhân của Đảng hoàn toàn không có nghĩa là xem nhẹ vấn đề dân tộc, bởi vì trong thời đại ngày nay, khi mà chủ nghĩa đế quốc còn tồn tại và dùng danh nghĩa như: “khai hoá văn minh” trước đây và “bảo vệ nhân quyền” ngày nay để đàn áp các dân tộc, ép buộc dân tộc này hay dân tộc khác phải nghe theo chúng thì chỉ có thể đứng trên lập trường của giai cấp công nhân hiện đại với lý luận tiên phong là chủ nghĩa Mác – Lênin với thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng thì mới có thể có đường lối, chính sách đúng đắn, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài của dân tộc mình một cách chắc chắn nhất.

Trong Báo cáo chính trị tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng lao động Việt Nam tháng 2-1951, Chủ tịch hồ Chí Minh đã nêu về mục tiêu đấu tranh của Đảng chỉ khi nào phù hợp với nguyện vọng, với lợi ích của nhân dân thì cách mạng thành công: việc gì đúng với nguyện vọng của nhân dân lao động thì được quần chúng nhân dân ủng hộ và hăng hái đấu tranh, và như vậy mới thật là một phong trào quần chúng. Cũng trong Báo cáo nêu trên đã nêu quyền lợi giai cấp, nhân dân lao động và của cả dân tộc phải được Đảng quan tâm, thống nhất các quyền lợi đó như nhau: Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là đảng của cả dân tộc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một quan điểm rất rõ ràng, dễ hiểu, đó là: “tất cả những việc Đảng và chính phủ đề ra đều nhằm cải thiện đời sống cho nhân dân. Làm gì mà không nhằm mục đích ấy là không đúng.

Chính xuất phát từ những quan điểm Đảng đại diện cho lợi ích của nhân dân, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên hoạt động bất kỳ ở đâu, ở cương vị nào cũng đều phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Người viết trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 3-2-1969: “mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải cương quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”[6]

Xem thêm:  Khám phá Kakao Friends và LINE Friends Store tại Hàn Quốc

Biểu hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng trước hết rõ nhất cụ thể nhất là Đảng ta thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì chỉ có giai cấp công nhân mới có thể “đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”.

Trong di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế thì tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc mà vấn đề cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tư tưởng của Người. Đây là kết quả của quá trình bôn ba hải ngoại nhằm tìm kiếm, lựa chọn con đường cứu nước cứu dân theo lập trường cách mạng vô sản. Sự lựa chọn này là kết quả trực tiếp, nảy sinh từ sự giác ngộ chủ nghĩa Mác Lê Nin, chủ nghĩa xã hội khoa học của Hồ Chí Minh chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20.

Trung thành với sự lựa chọn của Người, đến nay, Đảng ta luôn xác định mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam là: “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Những nội dung trên đồng thời là những tiêu chí xác định bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng đạo được xác định bởi đặc tính cách mạng, chứ không phải do số lượng người nhiều hay ít của giai cấp. Đặc tính cách mạng đó chính là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Thành phần giai cấp công nhân tuy là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất và yếu tố quan trọng nhất quyết định bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt nam trong giai đoạn hiện nay./.

Th.S. Đặng Thị Minh Hảo Giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.