Thuộc tính color và tên màu sắc CSS

Chào mừng bạn đến với pgdgiolinhqt.edu.vn trong bài viết về Font color là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

  • Thuộc tính CSS color
  • Gán mã màu dạng hex cho color
  • Gán màu trộn RGB cho color
  • Danh sách tên, mã màu CSS, HTML

Thuộc tính color trong CSS

color: tên-mã-màu-sắc;

Thuộc tính color dùng để thiết lập màu chữ trong CSS. giá trị màu có thể nhận là tên các màu quy định trước mà trình duyệt có thể hiểu như red, blue, green … hoặc mã hex của màu, hoặc tự trọn màu bằng hàm RGB.

Ví dụ: Lớp CSS có tên mycolor nó thiết lập màu chữ là xanh lá (green).

<style> .mycolor { color: green; } </style> <p class=”mycolor”>Đoạn text này có màu do lớp myclor thiết lập.</p>

Kết quả:

Thiết lậpmã màu Hex cho thuộc tính color

Cách thứ hai là gán giá trị màu dạng hex (bắt đầu bởi # và có có các số dạng hex phía sau – cặp 3 số tương ứng với màu Red – Green – Blue (RGB) được phai trộn để tạo màu). Xem màu sắc html để biết về mã màu dạng hex trong HTML, CSS và chọn màu hex tuỳ ý.

Ví dụ màu green (xanh lá) nếu viết dạng hex thì là #008000, bạn có thể gán giá trị này cho thuộc tính color

.mycolor { color: #008000; /* tương đương giá trị theo tên green */ }

Xem thêm:  Dành Cho Những đứa Anti Nói Chúng Mình Là Armu Là Gì

Gán mã màu RGB cho thuộc tính color

Trong CSS có cung cấp sẵn hàm rgb(red, green, blue) để pha trộn ba màu cơ bản thành màu mới. Bạn có thể thiết lập thuộc tính color nhận giá trị của hàm này. Ví dụ trộn ba màu đỏ cường độ 0 (thấp nhất – không có màu đỏ), green cường độ 255 (cao nhất), không màu blue (0) thì viết rgb(0,255,0), kết quả chính là màu green.

.mycolor { color: rgb(0,255,0); /* tương đương giá trị theo tên green */ }

Trong CSS còn có hàm rgba(r,g,b,a) sử dụng giống rgb, nhưng nó có thêm tham số a (alpha) để cho biết độ mờ (trong suốt) của, a nhận giá trị 0 – 1 với 0 là hoàn toàn trong suốt.

Tên màu và mã màu HTML, CSS

Bảng sau là các tên màu định nghĩa sẵn trong CSS và mã màu Hex kèm theo. Tùy bạn khi sử dụng, dùng tên hay dùng giá trị hex đều có kết quả như nhau

Tên màu Mã Hex Biểu thị AliceBlue #F0F8FF AntiqueWhite #FAEBD7 Aqua #00FFFF Aquamarine #7FFFD4 Azure #F0FFFF Beige #F5F5DC Bisque #FFE4C4 Black #000000 BlanchedAlmond #FFEBCD Blue #0000FF BlueViolet #8A2BE2 Brown #A52A2A BurlyWood #DEB887 CadetBlue #5F9EA0 Chartreuse #7FFF00 Chocolate #D2691E Coral #FF7F50 CornflowerBlue #6495ED Cornsilk #FFF8DC Crimson #DC143C Cyan #00FFFF DarkBlue #00008B DarkCyan #008B8B DarkGoldenRod #B8860B DarkGray #A9A9A9 DarkGrey #A9A9A9 DarkGreen #006400 DarkKhaki #BDB76B DarkMagenta #8B008B DarkOliveGreen #556B2F DarkOrange #FF8C00 DarkOrchid #9932CC DarkRed #8B0000 DarkSalmon #E9967A DarkSeaGreen #8FBC8F DarkSlateBlue #483D8B DarkSlateGray #2F4F4F DarkSlateGrey #2F4F4F DarkTurquoise #00CED1 DarkViolet #9400D3 DeepPink #FF1493 DeepSkyBlue #00BFFF DimGray #696969 DimGrey #696969 DodgerBlue #1E90FF FireBrick #B22222 FloralWhite #FFFAF0 ForestGreen #228B22 Fuchsia #FF00FF Gainsboro #DCDCDC GhostWhite #F8F8FF Gold #FFD700 GoldenRod #DAA520 Gray #808080 Grey #808080 Green #008000 GreenYellow #ADFF2F HoneyDew #F0FFF0 HotPink #FF69B4 IndianRed #CD5C5C Indigo #4B0082 Ivory #FFFFF0 Khaki #F0E68C Lavender #E6E6FA LavenderBlush #FFF0F5 LawnGreen #7CFC00 LemonChiffon #FFFACD LightBlue #ADD8E6 LightCoral #F08080 LightCyan #E0FFFF LightGoldenRodYellow #FAFAD2 LightGray #D3D3D3 LightGrey #D3D3D3 LightGreen #90EE90 LightPink #FFB6C1 LightSalmon #FFA07A LightSeaGreen #20B2AA LightSkyBlue #87CEFA LightSlateGray #778899 LightSlateGrey #778899 LightSteelBlue #B0C4DE LightYellow #FFFFE0 Lime #00FF00 LimeGreen #32CD32 Linen #FAF0E6 Magenta #FF00FF Maroon #800000 MediumAquaMarine #66CDAA MediumBlue #0000CD MediumOrchid #BA55D3 MediumPurple #9370DB MediumSeaGreen #3CB371 MediumSlateBlue #7B68EE MediumSpringGreen #00FA9A MediumTurquoise #48D1CC MediumVioletRed #C71585 MidnightBlue #191970 MintCream #F5FFFA MistyRose #FFE4E1 Moccasin #FFE4B5 NavajoWhite #FFDEAD Navy #000080 OldLace #FDF5E6 Olive #808000 OliveDrab #6B8E23 Orange #FFA500 OrangeRed #FF4500 Orchid #DA70D6 PaleGoldenRod #EEE8AA PaleGreen #98FB98 PaleTurquoise #AFEEEE PaleVioletRed #DB7093 PapayaWhip #FFEFD5 PeachPuff #FFDAB9 Peru #CD853F Pink #FFC0CB Plum #DDA0DD PowderBlue #B0E0E6 Purple #800080 RebeccaPurple #663399 Red #FF0000 RosyBrown #BC8F8F RoyalBlue #4169E1 SaddleBrown #8B4513 Salmon #FA8072 SandyBrown #F4A460 SeaGreen #2E8B57 SeaShell #FFF5EE Sienna #A0522D Silver #C0C0C0 SkyBlue #87CEEB SlateBlue #6A5ACD SlateGray #708090 SlateGrey #708090 Snow #FFFAFA SpringGreen #00FF7F SteelBlue #4682B4 Tan #D2B48C Teal #008080 Thistle #D8BFD8 Tomato #FF6347 Turquoise #40E0D0 Violet #EE82EE Wheat #F5DEB3 White #FFFFFF WhiteSmoke #F5F5F5 Yellow #FFFF00 YellowGreen #9ACD32

Xem thêm:  Mở cung TÀI LỘC là gì? Có nên mở cung tài khai cung lộc?
Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.