Định nghĩa

Cách Xưng Hô Trong Gia Đình Người Hoa

Trong bài viết này pgdgiolinh.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Ca ca tiếng trung là gì dành cho bạn

Đợt này tiếng Hoa SHZ xin chia sẻ cách xưng hô trong gia đình người Hoa nhé. Học tiếng Hoa căn bản thì ít nhiều mình cũng phải biết chứ đúng không nè?! Kỳ này bonus thêm cho các bạn một ít các phát âm trong tiếng Quảng và tiếng Tiều nha.

Cách xưng hô trong gia đình người Hoa

Sơ đồ cách xưng hô trong gia đình người Hoa

Tiếng Quảng là tiếng địa phương tương phổ biến của người Hoa. Thường dùng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Hong Kong, Macau. Singpore, Malaysia và Việt Nam cũng có các khu China town cũng thường nói tiếng Quảng. Trung tâm tiếng Hoa SHZ cũng có khóa học tiếng Quảng cho các bạn muốn đi Hongkong hay Macau sinh sống và làm việc.

Tiếng Tiều là tiếng địa phương của Triều Châu một dân tộc của người Hoa. Ads chỉ học lỏm thôi, chia sẻ cho các bạn để có động lực học nè, chỗ nào chưa chuẩn thì các bạn đóng góp thêm nhé!

Xưng hô trong gia đình

* Table có 4 cột, kéo màn hình sang phải để xem đầy đủ bảng table

Xem thêm:  Brush Up là gì và cấu trúc cụm từ Brush Up trong câu Tiếng Anh

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Bố

父亲 /Fùqīn/

爸爸 /Bàba/

爸爸 pà pá pể, a pa Mẹ

母亲 /Mǔqīn/

妈妈 /Māma/

妈妈 Mà má Bó, a má Vợ

妻子 /Qīzi/

老婆 /Lǎopó/

妻子 tchấy chỉa

老婆 lụ pò

Chồng

丈夫 /Zhàngfu/

老公 /Lǎogōng/

丈夫 choèng phua 老公 lụ cung Con trai 儿子 /Érzi/ 阿仔 a chảy a nố Con dâu 媳妇 /Xífù/ 新妇 xánh pụ Cháu trai nội 孙子/ Sūnzi/ 孙仔 xún chảy Cháu gái nội 孙女 /Sūnnǚ/ 孙女xún nủi Con gái 女儿 /Nǚ’ér/ 阿女 a nủi muề kía, muể Con rể 女婿 /Nǚxù/ 女婿 nụi xây Cháu trai ngoại 外孙 /Wàisūn/ 外孙男 ngòi xún nàm Cháu gái ngoại 外孙女 /Wàisūnnǚ/ 外孙女 ngòi xún nủi

Cách xưng hô đối với gia đình anh, em trai trong tiếng Hoa căn bản

* Table có 4 cột, kéo màn hình sang phải để xem đầy đủ bảng table

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Anh trai 哥哥 /Gēgē/ 哥哥 Cò có Hja, co, co co Chị dâu 大嫂 /Dàsǎo/

大嫂Tài Sủ

阿嫂A Sủ

a sók, a úm Em trai 弟弟 /Dìdì/ 细佬 Xây lủ a tỹ Em dâu 弟妇 /Dìfù/ 弟妇Tầy phụa tỳ sại, tỳ hủ, a sím Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là bác/chú)

N侄子 /Zhízi/

侄女/Zhínǚ/

侄子 chạch chẩy

侄女chạch nủi

Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là cô)

侄子 /Zhízi/

侄女/Zhínǚ/

侄子 chạch chẩy

侄女chạch nủi

Xưng hô đối với gia đình chị, em gái trong tiếng Hoa căn bản

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Chị gái 姐姐 /Jiějie/ 姐姐 Chè ché a chế Anh rể 姐夫 /Jiěfū/ 姐夫Chẻ phua chẻ hu, a nứng Em gái 妹妹 /Mèimei/ 妹妹 Mùi mủi a muể Em rể 妹夫 /Mèifū/ 妹夫Mụi phua muồi hu Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là cậu)

Xem thêm:  Bảo trợ là gì? - Luật Hoàng Phi

外甥 /Wàishēng/

外甥女 /Wàishēngnǚ/

外甥 ngòi sắn

外甥女 ngòi sắn nủi

Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là Dì)

姨侄 /Yí zhí/

姨侄女/Yí zhínǚ/

姨甥 dìa sắn

姨甥女 dìa sắn nủi

Cách xưng hô đối với gia đình thông gia trong tiếng Hoa căn bản

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Bố chồng 公公 /Gōnggōng/

老爷 lụ dè

阿爷 a dè

ngạc pể, a pệk, a tia, a côn Mẹ chồng 婆婆/Pópo/

奶奶 nài nải

阿嫲 A mà

ngạc bó Bố vợ 岳父 /Yuèfù/ 岳父 ngọt phùa ngạc pể, a pệk, a tia Mẹ vợ 岳母 /Yuèmǔ/

岳母 ngọt mụ

外母 ngòi mủ

ngạc bó Ông thông gia 亲家公 /Qìngjiā gōng/ 亲家 Tchanh ká Bà thông gia 亲家母 /Qìngjiāmǔ/ 亲家Tchanh ká

Xưng hô đối với họ hàng bên nội

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Ông nội 爷爷 /Yéye/ 阿爷 A dè chổ pể, côn Bà nội 奶奶 /Nǎinai/ 阿嫲 A mà chổ bó, mák Bác trai (anh trai của bố) 伯父 /Bófù/ 阿伯 A pak a pệk Bác dâu 伯母 /Bómǔ/ 伯母 pak mụ a úmk Chú (em trai của bố) 叔父 /Shūfù/ 阿叔 A xúc a chịk Thím 婶婶 /Shěnshen/ 阿婶 a xẩm a sím Anh em họ (con của anh/ em trai bố)

堂哥/ 堂姐/ 堂弟/ 堂妹

/Táng gē/Tángjiě/Tángdì/Tángmèi/

堂哥/堂姐/堂弟/堂妹

Thòng Có/Thòng chẻ/Thòng tầy/Thòng mủi

cù pỉa (hja , tỹ , chẻ , muồi) Bác gái/cô (chị, em gái của bố)

姑姐 /Gūjie/

姑妈 /Gūmā/

姑姐 cúa ché

姑妈 Cúa má

a cô Bác dượng/cô dượng

姑夫 /Gūfu/

姑丈 /Gūzhàng/

姑丈 cúa choẻng a tỉa Anh em họ (con của chị/ em gái bố)

Xem thêm:  Marketing là gì? 12 vấn đề cốt lõi của Marketing 2022 - VietMoz

表哥/ 表姐/ 表弟/ 表妹

/Biǎo gē/Biǎojiě/Biǎodì/Biǎomèi/

表哥/表姐/表弟/表妹

Bỉu có/Bỉu chẻ/Bỉu tầy/Bỉu mủi

cù pỉa ( hja , tỹ , chẻ , muồi)

Xưng hô đối với họ hàng bên ngoại

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Ông ngoại 外公 /Wàigōng/ 阿公 A cúng chổ pể, côn Bà ngoại 外婆 /Wàipó/ 阿婆 A pò chổ bó, mák Cậu(anh, em trai của mẹ) 舅舅 /Jiùjiu/ 舅父 khậu phủa A của Mợ 舅妈 /Jiùmā/ 妗母 khậm mụ kiểm Anh em họ (con của anh/em trai của mẹ)

表哥/ 表姐/ 表弟/ 表妹

/Biǎo gē/Biǎojiě/Biǎodì/Biǎomèi/

表哥/表姐/表弟/表妹 Bỉu có/Bỉu chẻ/Bỉu tầy/Bỉu mủi cù pỉa ( hja , tỹ , chẻ , muồi Dì (chị, em gái của mẹ) 姨妈 /Yímā/ 阿姨 A día a ý Dượng (chồng của dì)

姨夫/Yífu/

姨丈 /yízhàng/

姨丈 dìa choẻng Anh em họ (con của chị/em gái của mẹ)

表哥/ 表姐/ 表弟/ 表妹

/Biǎo gē/Biǎojiě/Biǎodì/Biǎomèi/

表哥/表姐/表弟/表妹 Bỉu có/Bỉu chẻ/Bỉu tầy/Bỉu mủi pỉa hia , pỉa tỹ pỉa ché , pỉa muồi

Một số các xưng hô khác trong gia đình người Hoa

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Mẹ kế

继母/Jìmǔ/

继妈/Jìmā/

后妈/hòumā/

后母/hòumǔ/

继母/kây mụ/

继妈 /kây má/

后妈/hầu má/

后母 /hầu mụ/

Bố dượng

继父 /Jìfù/

后父 /Hòufù/

继父 kây phùa

后父 hầu phùa

Họ hàng 亲戚 /Qīnqi/ 亲戚 tchánh tchik

Chúc các bạn học tốt tiếng Hoa nhé. Hãy xem thêm các bài học tiếng Hoa căn bản online tại website của SHZ nhé!

Đánh Giá Bài Viết

Kevin Nguyễn

Kevin Nguyễn là người chịu trách nhiệm nội dung tại Website https://pgdgiolinhqt.edu.vn/. Anh tốt nghiệp đại học Harvard với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
33win.wtf/
33win0.net
33bet0.com
sv888-vn.com