Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng 25/9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp.

Trước phiên bế mạc, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị khóa XVI; các đồng chí: Phạm Đức Châu và Nguyễn Đức Chính được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khóa XVI. Hội nghị cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Thái Văn Hoạt được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2015 – 2020 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống dân cư; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững. Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, khu kinh tế, sớm hình thành Khu kinh tế Đông Nam. Khai thác có hiệu quả lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế của địa phương, khai thác lợi thế Hành lang kinh tế Đông – Tây nhằm tạo động lực phát triển cho các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

DHDang1 DHdang2

 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu đến năm 2020: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016 – 2020 đạt 7,4%. Đến năm 2020, cơ cấu ngành kinh tế: công nghiệp – xây dựng – dịch vụ nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 40,5% – 41% – 18,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 gấp 2 lần năm 2015;  Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 đạt 18.000-19.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu nội địa bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020 đạt trên 15%/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 100.000 tỷ đồng; Đến năm 2020 có 40-50% xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 1,5 – 2,0%; Bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 9.500 lao động; Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65 -70%; trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 28%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%; Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh ở thành thị đạt 95%, ở nông thôn đạt 93%. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng: Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh hằng năm đạt từ 85% đến 90%. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 7.000 đến 7.500 đảng viên mới.

 

 

 

 

DHdang3

 

Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các đồng chí TUV khóa XV không tham Ban Chấp hành khóa mới.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn. Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo gắn liền với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác trong khu vực và quốc tế. Tiếp tục đổi mới hoạt động của mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.

Nghị quyết cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XV. Thông qua các báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015 -2020 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể, nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Dhdang4

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu nữ

Cũng tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã ra mắt và nhận nhiệm vụ.  Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bày tỏ quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành, sẽ cùng với toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết của Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh. Những nội dung và định hướng lớn của Đại hội đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh phải nghiêm túc chấp hành và quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra. Trước mắt, đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, dấy lên các phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2015 – 2020, tạo khí thế mới, nguồn lực vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Sự thành công của Đại hội đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn thể Đảng bộ, là nguồn sức mạnh to lớn để Ban Chấp hành cùng với Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị Quyết của Đại hội lần thứ XVI đã đề ra.

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2015-2020

(Gồm có 53 đồng chí)

 1. Hồ Ngọc An
 2. Lê Cảnh Biên
 3. Đỗ Văn Bình
 4. Phạm Đức Châu
 5. Hoàng Hữu Chiến
 6. Lê Quang Chiến
 7. Nguyễn Đức Chính
 8. Nguyễn Quân Chính
 9. Lê Tiến Dũng
 10. Nguyễn Đức Dũng
 11. Nguyễn Hữu Dũng
 12. Hồ Hải Đăng
 13. Lê Công Định
 14. Trần Đoàn
 15. Hà Sỹ Đồng
 16. Hồ Thị Lệ Hà
 17. Hồ Thị Thu Hằng
 18. Thái Văn Hoạt
 19. Nguyễn Văn Hùng, TB Tuyên giáo
 20. Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư
 21. Đào Mạnh Hùng
 22. Võ Văn Hưng
 23. Lê Thị Hương
 24. Lê Thị Lan Hương
 25. Trần Văn Hường
 26. Trần Đức Hữu
 27. Nguyễn Trần Huy
 28. Trần Ngọc Lân
 29. Nguyễn Thế Lập
 30. Nguyễn Hoàng Linh
 31. Phan Văn Linh
 32. Đỗ Thị Lý
 33. Phạm Ngọc Minh
 34. Hoàng Nam
 35. Hồ Đại Nam
 36. Phan Văn Phụng
 37. Nguyễn Hoài Phương
 38. Lê Hồng Quang
 39. Nguyễn Đăng Quang
 40. Hoàng Phước Quỳnh
 41. Trần Đức Tâm
 42. Nguyễn Duy Tân
 43. Hoàng Đức Thắng
 44. Vũ Chiến Thắng
 45. Trần Văn Thành
 46. Lê Phúc Thiện
 47. Mai Thức
 48. Lê Đức Tiến
 49. Hồ Sỹ Trọng
 50. Lê Minh Tuấn
 51. Phan Ngọc Tư
 52. Trương Đức Tứ
 53. Ly Kiều Vân